Back
The Songs of Zarathustra
in the original Avestan

Chapter One - Y28
Chapter Two - Y29
Chapter Three - Y30
Chapter Four - Y31
Chapter Five - Y32
Chapter Six - Y33
Chapter Seven - Y34
Chapter Eight - Y43
Chapter Nine - Y44
Chapter Ten - Y45
Chapter Eleven - Y46
Chapter Twelve - Y47
Chapter Thirteen - Y48
Chapter Fourteen - Y49
Chapter Fifteen - Y50
Chapter Sixteen - Y51
Chapter Seventeen - Y53

Ahunavaiti Gatha

Chapter 1 / Yasna 28.

(zôt u râspî,)
0
ýânîm manô ýânîm vacô ýânîm shyaothnem ashaonô zarathushtrahe, ferâ ameshâ speñtâ gâthå gêurvâin! nemô vê gâthå ashaonîsh,
1
ahyâ ýâsâ nemanghâ ustânazastô rafedhrahyâ manyêush mazdâ pourvîm speñtahyâ ashâ vîspêñg shyaothanâ vanghêush xratûm mananghô ýâ xshnevîshâ gêushcâ urvânem (2).
2
(zôt,) ýê vå mazdâ ahurâ pairî-jasâi vohû mananghâ maibyô dâvôi ahvå astvatascâ hyatcâ mananghô âyaptâ ashât hacâ ýâish rapañtô daidît hvâthrê.
3
ýê vå ashâ ufyânî manascâ vohû apaourvîm mazdãmcâ ahurem ýaêibyô xshathremcâ akhzhaonvamnem varedaitî ârmaitish â-môi rafedhrâi zavêñg jasatâ.
4
ýê urvânem mêñ gairê vohû dadê hathrâ mananghâ ashîshcâ shyaothananãm vîdush mazdå ahurahyâ ýavat isâi tavâcâ avat xsâi aêshê ashahyâ.
5
ashâ kat thwâ daresânî manascâ vohû vaêdemnô gâtûmcâ ahurâi sevîshtâi seraoshem mazdâi anâ mãthrâ mazishtem vâurôimaidî xrafstrâ hizvâ.
6
vohû gaidî mananghâ dâidî ashâ- då daregâyû ereshvâish tû uxdhâish mazdâ zarathushtrâi aojôñghvat rafenô ahmaibyâcâ ahurâ ýâ daibishvatô dvaêshå taurvayâmâ.
7
dâidî ashâ tãm ashîm vanghêush âyaptâ mananghô dâidî tû ârmaitê vîshtâspâi îshem maibyâcâ dåstû mazdâ xshayâcâ ýâ vê mãthrâ srevîm ârâdå.
8
vahishtem thwâ vahishtâ ýêm ashâ vahishtâ hazaoshem ahurem ýâsâ vâunush narôi ferashaoshtrâi maibyâcâ ýaêibyascâ ît rånghanghôi vîspâi ýavê vanghêush mananghô.
9
anâish vå nôit ahurâ mazdâ ashemcâ ýânâish zaranaêmâ manascâ hyat vahishtem ýôi vê ýôithemâ dasemê stûtãm, ýûzhêm zevîshtyånghô îshô xshathremcâ savanghãm.
10
at ýêñg ashâatcâ vôistâ vanghêushcâ dâthêñg mananghô erethwêñg mazdâ ahurâ aêibyô perenâ âpanâish kâmem, at vê xshmaibyâ asûnâ vaêdâ hvaraithyâ vaiñtyâ sravå.
11
ýê âish ashem nipånghê manascâ vohû ýavaêtâitê tvêm mazdâ ahurâ frô-mâ sîshâ thwahmât vaocanghê manyêush hacâ thwâ êeånghâ ýâish â anghush pouruyô bavat!
12
(zôt u râspî,) ahyâ ýâsâ ... gêushcâ urvânem (2). ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). ahyâsãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide!!

Chapter 2 / Yasna 29.

(zôt,)
1
xshmaibyâ gêush urvâ gerezhdâ, kahmâi mâ thwarôzhdûm kê-mâ tashat, â-mâ aêshemô hazascâ remô âhishâyâ dereshcâ tevishcâ, nôit môi vâstâ xshmat anyô athâ môi sãstâ vohû vâstryâ.
2
adâ tashâ gêush peresat ashem kathâ tôi gavôi ratush hyat hîm dâtâ xshayañtô hadâ vâstrâ gaodâyô thwaxshô, kêm hôi ushtâ ahurem ýê dregvôdebîsh aêshemem vâdâyôit.
3
ahmâi ashâ nôit sarejâ advaêshô gavôi paitî-mravat avaêshãm nôit vîduyê ýâ shavaitê âdrêñg ereshvånghô, hâtãm hvô aojishtô ýahmâi zavêñg jimâ keredushâ.
4
mazdå sahvârê mairishtô ýâ-zî vâverezôi pairî-cithît daêvâishcâ mashyâishcâ ýâcâ vareshaitê aipî-cithît, hvô vîcirô ahurô athâ-nê anghat ýathâ hvô vasat.
5
at vâ ustânâish ahvâ zastâish frînemnâ ahurâi â mê urvâ gêushcâ azyå hyat mazdãm dvaidî ferasâbyô nôit erezhejyôi frajyâitish nôit fshuyeñtê dregvasû pairî.
6
at ê vaocat ahurô mazdå vîdvå vafûsh vyânayâ, nôit aêvâ ahû vistô naêdâ ratush ashâtcît hacâ, at zî thwâ fshuyañtaêcâ vâstryâicâ thwôreshtâ tatashâ.
7
têm âzûtôish ahurô mãthrem tashat ashâ hazaoshô mazdå gavôi xshvîdemcâ hvô urushaêibyô speñtô sâsnayâ, kastê vohû mananghâ ýê-î dâyât êeâvâ maretaêibyô.
8
aêm môi idâ vistô ýê-nê aêvô sâsnå gûshatâ zarathushtrô spitâmô, hvô nê mazdâ vashtî ashâicâ carekerethrâ srâvayenghê hyat hôi hudemêm dyâi vaxedhrahyâ.
9
atcâ gêush urvâ raostâ ýê anaêshem xshãnmênê râdem vâcem neresh asûrahyâ ýêm â vasemî îshâ xshathrîm, kadâ ýavâ hvô anghat ýê hôi dadat zastavat avô.
10
ýûzhêm aêibyô ahurâ aogô dâtâ ashâ xshathremcâ avat vohû mananghâ ýâ husheitîsh râmãmcâ dât, azêmcît ahyâ mazdâ thwãm mênghî paourvîm vaêdem. dà
11
kudâ ashem vohucâ manô xshathremcâ,at mâ mashâ ýûzhêm mazdâ frâxshnenê mazôi magâi â paitî-zânatâ ahurâ nû-nå avarê êhmâ râtôish ýûshmâvatãm!
12
(zôt u râspî,) ahyâ ýâsâ ... gêushcâ urvânem (2). ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). xshmâvya-gêush-urvãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

Chapter 3 / Yasna 30.

(zôt,)
1
at tâ vaxshyâ isheñtô ýâ mazdâthâ hyatcît vîdushê staotâcâ ahurâi ýesnyâcâ vanghêush mananghô humãzdrâ ashâ ýecâ ýâ raocêbîsh daresatâ urvâzâ.
2
sraotâ gêushâish vahishtâ avaênatâ sûcâ mananghâ âvarenå vîcithahyâ narêm narem hvah'yâi tanuyê parâ mazê ýånghô ahmâi nê sazdyâi baodañtô paitî.
3
at tâ mainyû pouruyê ýâ ýêmâ hvafenâ asrvâtem manahicâ vacahicâ shyaothanôi hî vahyô akemcâ åscâ hudånghô eresh vîshyâtâ nôit duzhdånghô.
4
atcâ hyat tâ hêm mainyû jasaêtem paourvîm dazdê gaêmcâ ajyâitîmcâ ýathâcâ anghat apêmem anghush acishtô dregvatãm at ashâunê vahishtem manô.
5
ayå manivå varatâ ýê dregvå acishtâ verezyô ashem mainyush spênishtô ýê xraozhdishtêñg asênô vastê ýaêcâ xshnaoshen ahurem haithyâish shyaothanâish fraoret mazdãm.
6
ayå nôit eresh vîshyâtâ daêvâcinâ hyat îsh â-debaomâ peresmanêñg upâ-jasat hyat verenâtâ acishtem manô, at aêshemem hêñdvâreñtâ ýâ bãnayen ahûm maretânô.
7
ahmâicâ xshathrâ jasat mananghâ vohû ashâcâ dà at kehrpêm utayûitîsh dadât ârmaitish ãnmâ aêshãm tôi â anghat ýathâ ayanghâ âdânâish pouruyô.
8
atcâ ýadâ aêshãm kaênâ jamaitî aênanghãm at mazdâ taibyô xshathrem vohû mananghâ vôivîdâitî aêibyô sastê ahurâ ýôi ashâi daden zastayô drujem.
9
atcâ tôi vaêm h'yâmâ ýôi îm ferashêm kerenâun ahûm, mazdåscâ ahurånghô â-môyastrâ baranâ ashâcâ hyat hathrâ manå bavat ýathrâ cistish anghat maêthâ.
10
adâ-zî avâ drûjô avô bavaitî skeñdô spayathrahyâ at asishtâ ýaojañtê â-hushitôish vanghêush mananghô mazdå ashah'yâcâ ýôi zazeñtî vanghâu sravahî.
11
hyat tâ urvâtâ sashathâ ýâ mazdå dadât mashyånghô hvîticâ êneitî hyatcâ daregêm dregvôdebyô rashô savacâ ashavabyô at aipî tâish anghaitî ushtâ!
12
(zôt u râspî,) ahyâ ýâsâ ... gêushcâ urvânem (2). ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). at-tâvaxshyãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

Chapter 4 / Yasna 31.

(zôt,)
1
tâ vê urvâtâ mareñtô agushtâ vacå sêñghâmahî aêibyô ýôi urvâtâish drûjô ashahyâ gaêthå vîmereñcaitê atcît aêibyô vahishtâ ýôi zarazdå anghen mazdâi.
2
ýezî âish nôit urvânê advå aibî-dereshtâ vah'yå at vå vîspêñg âyôi ýathâ ratûm ahurô vaêdâ mazdå ayå ãsayå ýâ ashât hacâ jvâmahî.
3
ýãm då mainyû athrâcâ ashâcâ côish rânôibyâ xshnûtem dà hyat urvatem cazdôñnghvadebyô tat nê mazdâ vîdvanôi vaocâ hizvâ thwahyâ ånghô ýâ jvañtô vîspêñg vâurayâ.
4
ýadâ ashem zevîm anghen mazdåscâ ahurånghô ashicâ ârmaitî vahishtâ ishasâ mananghâ maibyô xshathrem aojôñghvat ýehyâ veredâ vanaêmâ drujem.
5
tat môi vîcidyâi vaocâ hyat môi ashâ dâtâ vahyô vîduyê vohû mananghâ mêñcâ daidyâi ýehyâ-mâ ereshish tâcît mazdâ ahurâ ýâ nôit vâ anghat anghaitî vâ.
6
ahmâi anghat vahishtem ýê môi vîdvå vaocât haithîm mãthrem ýim haurvatâtô ashahyâ ameretâtascâ, mazdâi avat xshathrem hyat hôi vohû vaxshat mananghâ.
7
ýastâ mañtâ pouruyô raocêbîsh rôithwen hvâthrâ hvô xrathwâ dãmish ashem ýâ dârayat vahishtem manô, tâ mazdâ mainyû uxshyô ýê â nûrêmcît ahurâ hâmô.
8
at thwâ mêñghî pourvîm mazdâ ýezîm stôi mananghâ vanghêush patarêm mananghô hyat thwâ hêm cashmainî hêñgrabem haithîm ashahyâ dãmîm anghêush ahurem shyaothanaêshû.
9
thwôi as ârmaitîsh thwê â gêush tashâ as xratûsh manyêush mazdâ ahurâ hyat ah'yâi dadå pathãm vâstryât vâ âitê ýê vâ nôit anghat vâstryô.
10
at hî ayå fravaretâ vâstrîm ah'yâi fshuyañtem ahurem ashavanem vanghêush fshêñghîm mananghô, nôit mazdâ avâstryô davãscinâ humeretôish baxshtâ.
11
hyat nê mazdâ paourvîm gaêthåscâ tashô daênåscâ thwâ mananghâ xratûshcâ hyat astvañtem dadå ushtanem hyat shyaothanâcâ sêñghãscâ ýathrâ varenêñg vaså dâyetê.
12
athrâ vâcem baraitî mithahvacå vâ ereshvacå vâ dà vîdvå vâ evîdvå vâ ahyâ zeredâcâ mananghâcâ, ânush-haxsh ârmaitîsh mainyû peresâitê ýathrâ maêthâ.
13
ýâ frasâ âvîshyâ ýâ vâ mazdâ peresâitê tayâ ýê vâ kasêush aênanghô â mazishtãm ayamaitê bûjem tâ cashmêñg thwisrâ hârô aibî ashâ aibî vaênahî vîspâ.
14
tâ-thwâ peresâ ahurâ ýâ-zî âitî jêñghaticâ ýå ishudô dadeñtê dâthranãm hacâ ashâunô ýåscâ mazdâ dregvôdebyô ýathâ tå anghen hêñkeretâ hyat.
15
peresâ avat ýâ mainish ýê dregvâitê xshathrem hunâitî dush-shyaothanâi ahurâ ýê nôit jyôtûm hanare vînastî vâstryehyâ aênanghô pasêush vîrâatcâ adrujyañtô.
16
peresâ avat ýathâ hvô ýê hudânush demanahyâ xshathrem shôithrahyâ vâ dah'yêush vâ ashâ fradathâi asperezatâ thwâvãs mazdâ ahurâ ýadâ hvô anghat ýâ-shyaothanascâ.
17
katârêm ashavâ vâ dregvå vâ verenvaitê mazyô, vîdvå vîdushê mraotû mâ evîdvå aipî-dêbâvayat, zdî-nê mazdâ ahurâ vanghêush fradaxshtâ mananghô.
18
mâ-cish at vê dregvatô mãthrãscâ gûshtâ sâsnåscâ, âzî demânem vîsem vâ shôithrem vâ dah'yûm vâ âdât dushitâcâ marakaêcâ athâ îsh sâzdûm snaithishâ.
19
gûshtâ ýê mañtâ ashem ahûmbish vîdvå ahurâ erezhuxdhâi vacanghãm xshayamnô hizvô vasô thwâ âthrâ suxrâ mazdâ vanghâu vîdâtâ rãnayå.
20
ýê âyat ashavanem divamnem hôi aparem xshyô daregêm âyû temanghô dushhvarethêm avaêtâs vacô têm vâ ahûm dregvañtô shyaothanâish hvâish daênâ naêshat.
21
mazdå dadât ahurô haurvatô ameretâtascâ dà bûrôish â ashah'yâcâ hvâpaithyât xshathrahyâ sarô vanghêush vazdvarê mananghô ýê hôi mainyû shyaothanâishcâ urvathô.
22
cithrâ î hudånghê ýathanâ vaêdemnâi mananghâ vohû hvô xshathrâ ashem vacanghâ shyaothanâcâ haptî hvô tôi mazdâ ahurâ vâzishtô anghaitî astish!
23
(zôt u râspî,) ahyâ ýâsâ ... gêushcâ urvânem (2). ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). tâ-vê-urvâtãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

Chapter 5 / Yasna 32.

(zôt,)
1
ah'yâcâ hvaêtush ýâsat ahyâ verezênem mat airyamnâ ahyâ daêvâ mahmî manôi ahurahyâ urvâzemâ mazdå, thwôi dûtånghô ånghâmâ têñg dârayô ýôi vå daibisheñtî.
2
aêibyô mazdå ahurô sâremnô vohû mananghâ xshathrât hacâ paitî-mraot ashâ hush-haxâ hvênvâtâ, speñtãm vê ârmaitîm vanguhîm varemaidî hâ-nê anghat.
3
at ýûsh daêvâ vîspånghô akât mananghô stâ cithrem ýascâ vå mash ýazaitê drûjascâ pairimatôishcâ shyaomãm aipî daibitânâ ýâish asrûdûm bûmyå haptaithê.
4
ýât ýûshtâ framîmathâ ýâ mashyâ acishtâ dañtô vaxsheñtê daêvô-zushtâ vanghêush sîzhdyamnâ mananghô mazdå ahurahyâ xratêush nasyañtô ashâatcâ.
5
tâ debenaotâ mashîm hujyâtôish ameretâtascâ hyat vå akâ mananghâ ýêñg daêvêñg akascâ mainyush akâ shyaothanem vacanghâ ýâ fracinas dregvañtem xshayô.
6
pourû-aênå ênâxshtâ ýâish srâvahyeitî ýezî tâish athâ dà vôistâ hâtâ-marânê vahishtâ mananghâ ahurâ thwahmî vê mazdâ xshathrôi ashâicâ sêñghô vîdãm.
7
aêshãm aênanghãm naêcît vîdvå aojôi hâdrôyâ ýâ jôyâ sêñghaitê ýâish srâvî hvaênâ ayanghâ ýaêshãm tû ahurâ irixtem mazdâ vaêdishtô ahî.
8
aêshãm aênanghãm vîvanghushô srâvî ýimascît ýê mashyêñg cixshnushô ahmâkêñg gâush bagâ hvâremnô aêshãmcît â ahmî thwahmî mazdâ vîcithôi aipî.
9
dush-sastish sravå môreñdat hvô jyâtêush sêñghanâish xratûm apô mâ îshtîm apayañtâ berexdhãm hâitîm vanghêush mananghô tâ uxdhâ manyêush mahyâ mazdâ ashâicâ ýûshmaibyâ gerezê.
10
hvô mâ-nâ sravå môreñdat ýê acishtem vaênanghê aogedâ gãm ashibyâ hvarecâ ýascâ dâthêñg dregvatô dadât ýascâ vâstrâ vîvâpat ýascâ vadarê vôizhdat ashâunê.
11
taêcît mâ môreñden jyôtûm ýôi dregvatô mazibîsh cikôiteresh anguhîshcâ anghvascâ apayeitî raêxenanghô vaêdem ýôi vahishtât ashâunô mazdâ râreshyãn mananghô.
12
ýâ rånghayen sravanghâ vahishtât shyaothanât maretânô aêibyô mazdå akâ mraot ýôi gêush môreñden urvâxsh-uxtî jyôtûm ýâish gerêhmâ ashât varatâ karapâ xshathremcâ îshanãm drujem.
13
ýâ xshathrâ gerêhmô hîshasat acishtahyâ demânê mananghô anghêush maraxtârô ahyâ ýaêcâ mazdâ jîgerezat kâmê thwahyâ mãthrânô dûtîm ýê-îsh pât daresât ashahyâ.
14
ahyâ gerêhmô â-hôithôi nî kâvayascît xratûsh nî dadat varecå hîcâ fraidivâ hyat vîsêñtâ dregvañtem avô hyatcâ gâush jaidyâi mraoî ýê dûraoshem saocayat avô.
15
anâish â vî-nênâsâ ýâ karapôtåscâ kevîtåscâ dà avâish aibî ýêñg daiñtî nôit jyâtêush xshayamnêñg vasô tôi âbyâ bairyåñtê vanghêush â-demânê mananghô.
16
hamêm tat vahishtâcît ýê ushuruyê syascît dahmahyâ xshayãs mazdâ ahurâ ýehyâ-mâ aithîshcît dvaêthâ hyat aênanghê dregvatô êeânû ishyêñg anghayâ!
17
(zôt u râspî,) ahyâ ýâsâ ... gêushcâ urvânem (2). ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). hvaêtumaithyêm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

Chapter 6 / Yasna 33.

(zôt,)
1
ýathâish ithâ vareshaitê ýâ dâtâ anghêush paouruyehyâ ratûsh shyaothanâ razishtâ dregvataêcâ hyatcâ ashâunê ýeh'yâcâ hêmemyâsaitê mithahyâ ýâcâ hôi ârezvâ.
2
at ýê akem dregvâitê vacanghâ vâ at vâ mananghâ zastôibyâ vâ vareshaitî vanghâu vâ côithaitê astîm tôi vârâi râdeñtî ahurahyâ zaoshê mazdå.
3
ýê ashâunê vahishtô hvaêtû vâ at vâ verezênyô airyamnâ vâ ahurâ vîdãs vâ thwaxshanghâ gavôi at hvô ashahyâ anghat vanghêushcâ vâstrê mananghô.
4
ýê thwat mazdâ asrushtîm akemcâ manô ýazâi apâ hvaêtêushcâ tarêmaitîm verezênah'yâcâ nazdishtãm drujem airyamanascâ nadeñtô gêushcâ vâstrât acishtem mañtûm.
5
ýastê vîspê-mazishtem seraoshem zbayâ avanghânê apânô daregô-jyâitîm â-xshathrem vanghêush mananghô ashât â erezûsh pathô ýaêshû mazdå ahurô shaêtî.
6
ýê zaotâ ashâ erezûsh hvô manyêush â vahishtât kayâ ahmât avâ mananghâ ýâ verezyeidyâi mañtâ vâstryâ dà tâ-tôi izyâi ahurâ mazdâ darshtôishcâ hêm-parshtôishcâ.
7
â-mâ âidûm vahishtâ â- hvaithyâcâ mazdâ dareshatcâ ashâ vohû mananghâ ýâ sruyê parê magâunô, âvish-nå añtare hêñtû nemahvaitîsh cithrå râtayô.
8
frô-môi fravôizdûm arethâ tâ ýâ vohû shyavâi mananghâ ýasnem mazdâ xshmâvatô at vâ ashâ staomyâ vacå dâtâ vê ameretåscâ utayûitî haurvatâs draonô.
9
at tôi mazdâ têm mainyûm ashaoxshayañtå saredyayå hvâthrâ maêthâ mayâ vahishtâ baretû mananghâ ayå arôi hâkurenem ýayå haciñtê urvãnô.
10
vîspå-stôi hujîtayô ýå-zî ångharê ýåscâ heñtî ýåscâ mazdâ bavaiñtî thwahmî hîsh zaoshê âbaxshôhvâ vohû uxshyâ mananghâ xshathrâ ashâcâ ushtâ tanûm.
11
ýê sevishtô ahurô mazdåscâ ârmaitishcâ ashemcâ frâdat-gaêthem manascâ vohû xshathremcâ sraotâ-môi merezhdâtâ-môi âdâi kahyâicît paitî.
12
us-môi uzâreshvâ ahurâ ârmaitî tevîshîm dasvâ spênishtâ mainyû mazdâ vanghuyâ zavô âdâ ashâ hazô êmavat vohû mananghâ feseratûm.
13
rafedhrâi vourucashânê dôishî-môi ýâ-vê abifrâ tâ xshathrahyâ ahurâ ýâ vanghêush ashish mananghô frô speñtâ ârmaitê ashâ daênå fradaxshayâ.
14
at râtãm zarathushtrô tanvascît hvah'yå ushtanem dadâitî paurvatâtem mananghascâ vanghêush mazdâi shyaothanahyâ ashâi ýâcâ uxdhah'yâcâ seraoshem xshathremcâ!
15
(zôt u râspî,) ahyâ ýâsâ ... gêushcâ urvânem (2). dà ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). ýathâishithãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

Chapter 7 / Yasna 34.

(zôt,)
1
ýâ shyaothanâ ýâ vacanghâ ýâ ýasnâ ameretatâtem ashemcâ taêibyô dånghâ mazdâ xshathremcâ haurvatâtô aêshãm tôi ahurâ êhmâ pourutemâish dastê.
2
atcâ î-tôi mananghâ mainyushcâ vanghush vîspâ dâtâ speñtah'yâcâ neresh shyaothanâ ýehyâ urvâ ashâ hacaitê pairigaêthê xshmâvatô vahmê mazdâ garôbîsh stûtãm.
3
at tôi myazdem ahurâ nemanghâ ashâicâ dâmâ gaêthå vîspå â-xshathrôi ýå vohû thraoshtâ mananghâ ârôi-zî hudånghô vîspâish mazdâ xshmâvasû savô.
4
at tôi âtrêm ahurâ aojônghvañtem ashâ usêmahî asîshtîm êmavañtem stôi rapañtê cithrâ-avanghem at mazdâ daibishyañtê zastâishtâish dereshtâ-aênanghem.
5
kat vê xshathrem kâ îshtîsh shyaothanâi mazdâ ýathâ vâ hahmî ashâ vohû mananghâ thrâyôidyâi drigûm ýûshmâkem parê-vå vîspâish parê vaoxemâ daêvâishcâ xrafstrâish mashyâishcâ.
6
ýezî athâ stâ haithîm mazdâ ashâ vohû mananghâ at tat môi daxshtem dâtâ ahyâ anghêush vîspâ maêthâ ýathâ vå ýazemnascâ urvâidyå stavas ayenî paitî.
7
kuthrâ tôi aredrâ mazdâ ýôi vanghêush vaêdenâ mananghô sêñghûsh raêxenå aspêñcît sâdrâcît caxrayô usheurû naêcîm têm anyêm ýûshmat vaêdâ ashâ athâ-nå thrâzdûm.
8
tâish zî-nå shyaothanâish byeñtê ýaêshû as pairî pourubyô ithyejô hyat as aojyå nâidyånghem thwahyâ mazdâ ãstâ urvâtahyâ dà ýôi nôit ashem mainyañtâ aêibyô dûirê vohû as manô.
9
ýôi speñtãm ârmaitîm thwahyâ mazdâ berexdhãm vîdushô dush-shyaothanâ avazazat vanghêush evistî mananghô aêibyô mash ashâ syazdat ýavat ahmat aurunâ xrafstrâ.
10
ahyâ vanghêush mananghô shyaothanâ vaocat gerebãm huxratush speñtãmcâ ârmaitîm dãmîm vîdvå hithãm ashahyâ tâcâ vîspâ ahurâ thwahmî mazdâ xshathrôi â vôyathrâ.
11
at tôi ubê haurvåscâ hvarethâi â ameretatåscâ vanghêush xshathrâ mananghô ashâ mat ârmaitish vaxsht utayûitî tevîshî tâish â mazdâ vîdvaêshãm thwôi ahî.
12
kat tôi râzarê kat vashî kat vâ stûtô kat vâ ýasnahyâ srûidyâi mazdâ frâvaocâ vâ vîdâyât ashîsh râshnãm sîshâ-nå ashâ pathô vanghêush hvaêtêñg mananghô.
13
têm advânem ahurâ ýêm môi mraosh vanghêush mananghô daênå saoshyañtãm ýâ hû-karetâ ashâcît urvâxshat hyat civishtâ hudâbyô mîzhdem mazdâ ýehyâ tû dathrem.
14
tat zî mazdâ vairîm astvaitê ushtânâi dâtâ vanghêush shyaothanâ mananghô ýôi zî gêush verezênê azyå xshmâkãm hucistîm ahurâ xratêush ashâ frâdô verezênâ.
15
mazdâ at môi vahishtâ sravåscâ shyaothanâcâ vaocâ tâ-tû vohû mananghâ ashâcâ ishudem stûtô xshmâkâ xshathrâ ahurâ ferashêm vasnâ haithyêm då ahûm (4)!
16
(zôt u râspî,) ahyâ ýâsâ ... gêushcâ urvânem (2). ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). ýâ-shyaothanãm hâitîm ýazamaide. ahunavaitîm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, dà ahunavaityå gâthayå hañdâtâ ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!!

Ushtavaiti Gatha

Chapter 8 / Yasna 43.

(zôt u râspî,) nemô vê gâthå ashaonîsh,
1
ushtâ ahmâi ýahmâi ushtâ kahmâicît vasê-xshayãs mazdå dâyât ahurô utayûitî tevîshîm gat tôi vasemî ashem deredyâi tat môi då ârmaitê râyô ashîsh vanghêush gaêm mananghô (2). (zôt,)
2
atcâ ahmâi vîspanãm vahishtem hvâthrôyâ nâ hvâthrem daidîtâ thwâ cîcîthwâ spênishtâ mainyû mazdâ ýâ då ashâ vanghêush mâyå mananghô vîspâ ayârê daregôjyâtôish urvâdanghâ.
3
at hvô vanghêush vahyô nâ aibî- jamyât ýê nå erezûsh savanghô pathô sîshôit ahyâ anghêush astvatô mananghascâ haithyêñg âstîsh ýêñg â-shaêtî ahurô aredrô thwâvãs huzêñtushe speñtô mazdâ. dà
4
at thwâ mêñghâi taxmemcâ speñtem mazdâ hyat tâ zastâ ýâ-tû hafshî avå ýå då ashîsh dregvâitê ashâunaêcâ thwahyâ garemâ âthrô ashâ-aojanghô hyat môi vanghêush hazê jimat mananghô!
5
speñtem at thwâ mazdâ mêñghî ahurâ hyat thwâ anghêush zãthôi daresem paourvîm hyat då shyaothanâ mîzhdavãn ýâcâ uxdhâ akêm akâi vanguhîm ashîm vanghaovê thwâ hunarâ dâmôish urvaêsê apêmê.
6
ýahmî speñtâ thwâ mainyû urvaêsê jasô mazdâ xshathrâ ahmî vohû mananghâ ýehyâ shyaothanâish gaêthå ashâ frâdeñtê aêibyô ratûsh sêñghaitî ârmaitish thwahyâ xratêush ýêm naêcish dâbayeitî!
7
speñtem at thwâ mazdâ mêñghî ahurâ hyat mâ vohû pairî-jasat mananghâ peresatcâ mâ, cish ahî kahyâ ahî kathâ ayârê daxshârâ ferasayâi dîshâ aibî thwâhû gaêthâhû tanushicâ.
8
at hôi aojî zarathushtrô paourvîm haithyô dvaêshå hyat isôyâ dregvâitê at ashâunê rafenô h'yêm aojôñghvat hyat âbûshtîsh vasase xshathrahyâ dyâ ýavat â thwâ mazdâ stâumî ufyâcâ!
9
speñtem at thwâ mazdâ mêñghî ahurâ hyat mâ vohû pairî-jasat mananghâ ahyâ ferasêm kahmâi vîvîduyê vashî at â thwahmâi âthrê râtãm nemanghô ashahyâ-mâ ýavat isâi manyâi.
10
at tû môi dâish ashem hyat mâ zaozaomî ârmaitî hacimnô ît ârem peresâcâ nå ýâ tôi êhmâ parshtâ parshtêm zî thwâ ýathanâ tat êmavatãm dà hyat thwâ xshayãsh aêshem dyât êmavañtem!
11
speñtem at thwâ mazdâ mêñghî ahurâ hyat mâ vohû pairî-jasat mananghâ hyat xshmâ uxdhâish dîdainghê paourvîm sâdrâ-môi sãs mashyaêshû zarazdâitish tat verezyeidyâi hyat môi mraotâ vahishtem.
12
hyatcâ môi mraosh ashem jasô frâxshnenê at tû-môi nôit asrushtâ pairyaokhzhâ uzeredyâi parâ hyat môi â-jimat seraoshô ashî mãzâ-rayâ hacimnô ýâ vî ashîsh rânôibyô savôi vîdâyât!
13
speñtem at thwâ mazdâ mêñghî ahurâ hyat mâ vohû pairî-jasat mananghâ arethâ vôizdyâi kâmahyâ têm môi dâtâ daregahyâ ýâush ýêm vå naêcîsh dâresht itê vairyå stôish ýâ thwahmî xshathrôi vâcî.
14
hyat nâ fryâi vaêdamnô isvâ daidît maibyô mazdâ tavâ rafenô frâxshnenem hyat thwâ xshathrâ ashât hacâ frãshtâ uzereidyâi azêm saredanå sêñghahyâ mat tâish vîspâish ýôi-tôi mãthrå mareñtî!
15
speñtem at thwâ mazdâ mêñghî ahurâ hyat mâ vohû pairî-jasat mananghâ daxshat ushyâi tushnâ maitish vahishtâ nôit nâ pourûsh dregvatô h'yât cixshnushô at tôi vîspêñg añgrêñg ashâunô âdarê.
16
at ahurâ hvô mainyûm zarathushtrô vereñtê mazdâ ýastê cishcâ spênishtô astvat ashem h'yât ushtânâ aojôñghvat hvêñg daresôi xshathrôi h'yât ârmaitish ashîm shyaothanâish vohû daidît mananghâ!
17
(zôt u râspî,) ushtâ ahmâi ... gaêm mananghô (2). ashem vohû ... (3). ushtâvaitîm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

Chapter 9 / Yasna 44.

(zôt,)
1
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, nemanghô â ýathâ nemê xshmâvatô mazdâ fryâi thwâvãs sah'yât mavaitê at nê ashâ fryâ dazdyâi hâkurenâ ýathâ-nê â vohû jimat mananghâ.
2
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kathâ anghêush vahishtahyâ paourvîm kâthê sûidyâi ýê-î paitishât hvô zî ashâ speñtô irixtem vîspôibyô hârô mainyû ahûmbish urvathô mazdâ.
3
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kasnâ zãthâ patâ ashahyâ pouruyô kasnâ hvêñg starêmcâ dât advânem kê ýâ må uxshyeitî nerefsaitî thwat tâcît mazdâ vasemî anyâcâ vîduyê.
4
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kasnâ deretâ zãmcâ adê nabåscâ avapastôish kê apô urvaråscâ kê vâtâi dvãnmaibyascâ ýaoget âsû kasnâ vanghêush mazdâ dãmish mananghô.
5
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kê hvâpå raocåscâ dât temåscâ kê hvâpå hvafnemcâ dât zaêmâcâ kê ýâ ushå arêm-pithwâ xshapâcâ ýå manaothrîsh cazdôñghvañtem arethahyâ.
6
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ ýâ fravaxshyâ ýezî tâ athâ haithyâ, ashem shyaothanâish debãzaitî ârmaitish taibyô xshathrem vohû cinas mananghâ kaêibyô azîm rânyô-skeretîm gãm tashô.
7
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kê berexdhãm tâsht xshathrâ mat ârmaitîm kê uzemêm côret vyânayâ puthrem pithrê azêm tâish thwâ fraxshnî avâmî mazdâ speñtâ mainyû vîspanãm dâtârem.
8
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ meñdaidyâi ýâ-tôi mazdâ âdishtish dà ýâcâ vohû uxdhâ frashî mananghâ ýâcâ ashâ anghêush arêm vaêdyâi kâ-mê urvâ vohû urvâshat âgemat tâ.
9
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kathâ-môi ýãm ýaosh daênãm ýaosh dânê ýãm hudânâush paitishe sah'yât xshathrahyâ ereshvâ xshathrâ thwâvãs asîshtîsh mazdâ hademôi ashâ vohucâ shyãs mananghâ.
10
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ tãm daênãm ýâ hâtãm vahishtâ ýâ-môi gaêthå ashâ frâdôit hacêmnâ ârmatôish uxdhâish shyaothanâ eresh daidyat mah'yå cistôish thwâ îshtîsh usên mazdâ.
11
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kathâ têñg-â vîjêmyât ârmaitish ýaêibyô mazdâ thwôi vashyetê daênâ azêm tôi âish pouruyô fravôivîdê vîspêñg anyêñg manyêush spasyâ dvaêshanghâ.
12
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kê ashavâ ýâish peresâi dregvå vâ katârêm â añgrô vâ hvô vâ añgrô ýê-mâ dregvå thwâ savâ paitî-eretê cyanghat hvô nôit ayêm añgrô manyetê.
13
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kathâ drujem nîsh ahmat â nîsh nâshâmâ têñg-â avâ ýôi asrushtôish perenånghô nôit ashahyâ âdîvyeiñtî hacêmnâ nôit frasayâ vanghêush câxnarê mananghô.
14
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kathâ ashâi drujêm dyãm zastayô nî hîm merãzhdyâi thwahyâ mãthrâish sêñghahyâ êmavaitîm sinãm dâvôi dregvasû dà â-îsh dvafshêñg mazdâ anâshê ãstãscâ.
15
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, ýezî ahyâ ashâ pôi mat xshayehî hyat hêm spâdâ anaocanghâ jamaêtê avâish urvâtâish ýâ-tû mazdâ dîderezhô kuthrâ ayå kahmâi vananãm dadå.
16
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kê verethrem-jâ thwâ pôi sêñghâ ýôi heñtî cithrâ môi dãm ahûmbish ratûm cîzhdî at hôi vohû seraoshô jañtû mananghâ mazdâ ahmâi ýahmâi vashî kahmâicît.
17
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kathâ mazdâ zarem carânî hacâ xshmat âsketîm xshmâkãm hyatcâ môi h'yât vâxsh aêshô sarôi bûzhdyâi haurvâtâ ameretâtâ avâ mãthrâ ýê râthemô ashât hacâ.
18
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kathâ ashâ tat mîzhdem hanânî dasâ aspå arshnavaitîsh ushtremcâ hyat môi mazdâ apivaitî haurvâtâ ameretâtâ ýathâ hî taêibyô dånghâ.
19
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, ýastat mîzhdem haneñtê nôit dâitî ýê-ît ahmâi erezhuxdhâ nâ dâitê kâ-têm ahyâ mainish anghat pouruyê vîdvå avãm ýâ-îm anghat apêmâ.
20
cithenâ mazdâ huxshathrâ daêvâ ångharê at ît peresâ ýôi pishyeiñtî aêibyô kãm ýâish gãm karapâ usixshcâ aêshemâi dâtâ ýâcâ kavâ ãnmênî urûdôyatâ nôit hîm mîzên ashâ vâstrem frâdainghê!
21
(zôt u râspî,) ushtâ ahmâi ... gaêm mananghô (2). ashem vohû ... (3). tat-thwâ-peresãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

Chapter 10 / Yasna 45.

(zôt,)
1
at fravaxshyâ nû gûshôdûm nû sraotâ ýaêcâ asnât ýaêcâ dûrât ishathâ nû îm vîspâ cithrê zî mazdånghô-dûm nôit daibitîm dush-sastish ahûm merãshyât akâ varanâ dregvå hizvå âveretô.
2
at fravaxshyâ anghêush mainyû pouruyê ýayå spanyå ûitî mravat ýêm añgrem, nôit nâ manå nôit sêñghâ nôit xratavô naêdâ varanâ nôit uxdhâ naêdâ shyaothanâ nôit daênå nôit urvãnô hacaiñtê.
3
at fravaxshyâ anghêush ahyâ pourvîm ýãm môi vîdvå mazdå vaocat ahurô ýôi îm vê nôit ithâ mãthrem varesheñtî ýathâ îm mênâicâ vaocacâ aêibyô anghêush avôi anghat apêmem.
4
at fravaxshyâ anghêush ahyâ vahishtem ashât hacâ mazdâ vaêdâ ýê îm dât patarêm vanghêush varezayañtô mananghô at hôi dugedâ hushyaothanâ ârmaitish nôit diwzhaidyâi vîspâ-hishas ahurô.
5
at fravaxshyâ hyat môi mraot speñtôtemô vacê srûidyâi hyat maretaêibyô vahishtem ýôi môi ahmâi seraoshem dãn cayascâ upâ-jimen haurvâtâ ameretâtâ vanghêush manyêush shyaothanâish mazdå ahurô.
6
at fravaxshyâ vîspanãm mazishtem stavas ashâ ýê hudå ýôi heñtî speñtâ mainyû sraotû mazdå ahurô ýehyâ vahmê vohû frashî mananghâ ahyâ xratû frô-mâ sâstû vahishtâ.
7
ýehyâ savâ ishåñtî râdanghô ýôi-zî jvâ ångharecâ bvañticâ ameretâitî ashâunô urvâ aêshô utayûtâ ýâ nerãsh sâdrâ dregvatô tâcâ xshathrâ mazdå dãmish ahurô. dà
8
têm nê staotâish nemanghô â vîvareshô nû-zît cashmainî vyâdaresem vanghêush manyêush shyaothanahyâ uxdhah'yâcâ vîdush ashâ ýêm mazdãm ahurem at hôi vahmêñg demânê garô nidâmâ.
9
têm nê vohû mat mananghâ cixshnushô ýê-nê usên côret spêncâ aspêncâ mazdå xshathrâ verezênyå dyât ahurô pasûsh vîrêñg ahmâkêñg fradathâi â vanghêush ashâ haozãthwât â mananghô.
10
têm nê ýasnâish ârmatôish mimakhzhô ýê ãnmênî mazdå srâvî ahurô hyat hôi ashâ vohucâ côisht mananghâ xshathrôi hôi haurvâtâ ameretâtâ ahmâi stôi dãn tevîshî utayûitî.
11
ýastâ daêvêñg aparô mashyãscâ tarê-mãstâ ýôi îm tarê-manyañtâ anyêñg ahmât ýê hôi arêm manyâtâ saoshyañtô dêñg patôish speñtâ daênâ urvathô barâtâ patâ vâ mazdâ ahurâ!
12
(zôt u râspî,) ushtâ ahmâi ... gaêm mananghô (2). ashem vohû ... (3). at-fravaxshyãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

Chapter 11 / Yasna 46.

(zôt,)
1
kâm nemôi zãm kuthrâ nemôi ayenî pairî hvaêtêush airyamanascâ dadaitî nôit mâ xshnâush ýâ verezênâ hêcâ naêdâ dah'yêush ýôi sâstârô dregvañtô kathâ thwâ mazdâ xshnaoshâi ahurâ.
2
vaêdâ tat ýâ ahmî mazdâ anaêshô mâ kamnafshvâ hyatcâ kamnânâ ahmî gerezôi tôi â-ît avaênâ ahurâ rafedhrêm cagvå hyat fryô fryâi daidît dà âxsô vanghêush ashâ îshtîm mananghô.
3
kadâ mazdâ ýôi uxshânô asnãm anghêush darethrâi frô ashahyâ frâreñtê verezdâish sêñghâish saoshyañtãm xratavô kaêibyô ûthâi vohû jimat mananghâ maibyô thwâ sãstrâi verenê ahurâ.
4
at têñg dregvå ýêñg ashahyâ vazhdrêñg pât gå frôretôish shôithrahyâ vâ dah'yêush vâ duzhazôbå hãs hvâish shyaothanâish ahêmustô ýastêm xshathrât mazdâ môithat jyâtêush vâ hvô têñg frô-gå pathmêñg hucistôish carât.
5
ýê vâ xshayãs adãs drîtâ ayañtem urvâtôish vâ huzêñtush mithrôibyô vâ rashnâ jvãs ýê ashavâ dregvañtem vîcirô hãs tat frô hvaêtavê mruyât uzûithyôi îm mazdâ xrûnyât ahurâ.
6
at ýastêm nôit nâ isemnô âyât drûjô hvô dâmãn haêthahyâ gât hvô zî dregvå ýê dregvâitê vahishtô hvô ashavâ ýahmâi ashavâ fryô hyat daênå paouruyå då ahurâ.
7
kêm-nâ mazdâ mavaitê pâyûm dadât hyat mâ dregvå dîdareshatâ aênanghê anyêm thwahmât âthrascâ mananghascâ ýayå shyaothanâish ashem thraoshtâ ahurâ tãm môi dãstvãm daênayâi frâvaocâ.
8
ýê vâ môi ýå gaêthå dazdê aênanghê nôit ahyâ-mâ âthrish shyaothanâish frôsyât paityaoget tâ ahmâi jasôit dvaêshanghâ tanvêm â ýâ îm hujyâtôish pâyât nôit duzhjyâtôish kâcît mazdâ dvaêshanghâ.
9
kê hvô ýê-mâ aredrô côithat pouruyô ýathâ thwâ zevîshtîm uzemôhî dà shyaothanôi speñtem ahurem ashavanem ýâ-tôi ashâ ýâ ashâi gêush tashâ mraot isheñtî mâ tâ tôi vohû mananghâ.
10
ýê vâ môi nâ genâ vâ mazdâ ahurâ dâyât anghêush ýâ-tû vôistâ vahishtâ ashîm ashâi vohû xshathrem mananghâ ýãscâ haxshâi xshmâvatãm vahmâi â frô-tâish vîspâish cinvatô frafrâ peretûm.
11
xshathrâish ýûjên karapanô kâvayascâ akâish shyaothanâish ahûm mereñgeidyâi mashîm ýêñg hvê urvâ hvaêcâ xraodat daênâ hyat aibî-gemen ýathrâ cinvatô peretush ýavôi vîspâi drûjô demânâi astayô.
12
hyat us ashâ naptyaêshû nafshucâ tûrahyâ uzjên fryânahyâ aojyaêshû ârmatôish gaêthå frâdô thwaxshanghâ at îsh vohû hêm aibî-môist mananghâ aêibyô rafedhrâi mazdå sastê ahurô.
13
ýê spitâmem zarathushtrem râdanghâ maretaêshû xshnâush hvô-nâ ferasrûidyâi eredhwô at hôi mazdå ahûm dadât ahurô ahmâi gaêthå vohû frâdat mananghâ têm vê ashâ mêhmaidî hushhaxâim.
14
zarathushtrâ kastê ashavâ urvathô mazôi magâi kê vâ ferasrûidyâi vashtî at hvô kavâ vîshtâspô ýâhî ýêñgstû mazdâ hademôi minash ahurâ têñg zbayâ vanghêush uxdhâish mananghô.
15
haêcat-aspâ vaxshyâ vê spitamånghô hyat dâthêñg vîcayathâ adâthãscâ tâish ýûsh shyaothanâish ashem xshmaibyâ daduyê ýâish dâtâish paouruyâish ahurahyâ.
16
ferashaoshtrâ athrâ-tû aredrâish idî dà hvô-gvâ tâish ýêñg usvahî ushtâ-stôi ýathrâ ashâ hacaitê ârmaitish ýathrâ vanghêush mananghô îshtâ xshathrem ýathrâ mazdå varedemãm shaêitî ahurô.
17
ýathrâ vê afshmânî sêñghânî nôit anafshmãm dêjâmâspâ hvô-gvâ hadâ vêstâ vahmêñg seraoshâ râdanghô ýê vîcinaot dâthemcâ adâthemcâ dañgrâ mañtû ashâ mazdå ahurô.
18
ýê maibyâ ýaosh ahmâi ascît vahishtâ mah'yå ishtôish vohû côishem mananghâ ãstêñg ahmâi ýê nå ãstâi daidîtâ mazdâ ashâ xshmâkem vârem xshnaoshemnô tat môi xratêush mananghascâ vîcithem.
19
ýê-môi ashât haithîm hacâ vareshaitî zarathushtrâi hyat vasnâ ferashôtemem ahmâi mîzhdem haneñtê parâhûm manê-vistâish mat vîspâish gâvâ azî tâcît môi sãs tvêm mazdâ vaêdishtô!
20
(zôt u râspî,) ushtâ ahmâi ... gaêm mananghô (2). ashem vohû ... (3). kamnamaêzãm hâitîm ýazamaide. ushtavaitîm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, ushtavaityå gâthayå hañdâtâ ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!!

Spentamainyush Gatha

Chapter 12 / Yasna 47.

(zôt u râspî,) nemô vê gâthå ashaonîsh,
1
speñtâ mainyû vahishtâcâ mananghâ hacâ ashât shyaothanâcâ vacanghâcâ ahmâi dãn haurvâtâ ameretâtâ mazdå xshathrâ ârmaitî ahurô (2). (zôt,)
2
ahyâ manyêush spênishtahyâ vahishtem hizvâ uxdhâish vanghêush êeânû mananghô dà ârmatôish zastôibyâ shyaothanâ verezyat ôyâ cistî, hvô patâ ashahyâ mazdå.
3
ahyâ manyêush tvêm ahî tâ speñtô ýê ahmâi gãm rânyô-skeretîm hêm-tashat at hôi vâstrâi râmâ-då ârmaitîm hyat hêm vohû mazdâ hême-frashtâ mananghâ.
4
ahmât manyêush râreshyeiñtî dregvañtô mazdâ speñtât nôit ithâ ashâunô kasêushcît nâ ashâunê kâthê anghat isvâcît hãs paraosh akô dregvâitê.
5
tâcâ speñtâ mainyû mazdâ ahurâ ashâunê côish ýâ-zhî cîcâ vahishtâ hanare thwahmât zaoshât dregvå baxshaitî ahyâ shyaothanâish akât âshyãs mananghô.
6
tâ då speñtâ mainyû mazdâ ahurâ âthrâ vanghâu vîdâitîm rânôibyâ ârmatôish debãzanghâ ashah'yâcâ hâ-zî pourûsh isheñtô vâurâitê!
7
(zôt u râspî,) speñtâ mainyû ... ârmaitî ahurô (2). ashem vohû ... (3). speñtâ-mainyûm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

Chapter 13 / Yasna 48.

(zôt,)
1
ýezî adâish ashâ drujem vêñnghaitî hyat ãsashutâ ýâ daibitânâ fraoxtâ ameretâitî daêvâishcâ mashyâishcâ at tôi savâish vahmem vaxshat ahurâ.
2
vaocâ-môi ýâ tvêm vîdvå ahurâ parâ hyat mâ ýâ mêñg perethâ jimaitî kat ashavâ mazdâ vêñghat dregvañtem hâ-zî anghêush vanguhî vistâ âkeretish.
3
at vaêdemnâi vahishtâ sâsnanãm ýãm hudå sâstî ashâ ahurô dà speñtô vîdvå ýaêcît gûzrâ sêñghånghô thwâvãs mazdâ vanghêush xrathwâ mananghô.
4
ýê dât manô vahyô mazdâ ashyascâ hvô daênãm shyaothanâcâ vacanghâcâ ahyâ zaoshêñg ushtish varenêñg hacaitê thwahmî xratå apêmem nanâ anghat.
5
huxshathrâ xshêñtãm mâ-nê dushe-xshathrâ xshêñtâ vanghuyå cistôish shyaothanâish ârmaitê ýaozhdå mashyâi aipî zãthem vahishtâ gavôi verezyâtãm tãm nê hvarethâi fshuyô.
6
hâ-zî-nê hushôithemâ hâ-nê utayûitîm dât tevîshîm vanghêush mananghô berexdhê at ah'yâi ashâ mazdå urvarå vaxshat ahurô anghêush zãthôi paouruyehyâ.
7
nî aêshemô nî dyâtãm paitî remem paitî syôzdûm ýôi â vanghêush mananghô dîdrakhzhôduyê ashâ vyãm ýehyâ hithâush nâ speñtô at hôi dâmãm thwahmî â-dãm ahurâ.
8
kâ-tôi vanghêush mazdâ xshathrahyâ îshtish kâ-tôi ashôish thwah'yå maibyô ahurâ kâ-thwôi ashâ âkå aredrêñg ishyâ vanghêush manyêush shyaothananãm javarô.
9
kadâ vaêdâ ýezî cahyâ xshayathâ mazdâ ashâ ýehyâ-mâ âithish dvaêthâ eresh-môi erezhûcãm vanghêush vafush mananghô vîdyât saoshyãs ýathâ hôi ashish anghat.
10
kadâ mazdâ mãnarôish narô vîseñtê kadâ ajên mûthrem ahyâ magahyâ ýâ añgrayâ karapanô urûpayeiñtî ýâcâ xratû dushe-xshathrâ dah'yunãm.
11
kadâ mazdâ ashâ mat ârmaitish dà jimat xshathrâ husheitish vâstravaitî kôi dregvôdebîsh xrûrâish râmãm dåñtê kêñg â vanghêush jimat mananghô cistish.
12
at tôi anghen saoshyañtô dah'yunãm ýôi xshnûm vohû mananghâ hacåñtê shyaothanâish ashâ thwahyâ mazdâ sêñghahyâ tôi-zî dâtâ hamaêstârô aêshem mahyâ!
13
(zôt u râspî,) speñtâ mainyû ... ârmaitî ahurô (2). ashem vohû ... (3). ýezidhãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

Chapter 14 / Yasna 49.

(zôt,)
1
at mâ ýavâ bêñdvô pafrê mazishtô ýê dusherethrîsh cixshnushâ ashâ mazdâ vanguhî âdâ gaidî môi â-môi arapâ ahyâ vohû aoshô vîdâ mananghâ.
2
at ahyâ-mâ bêñdvahyâ mânayeitî tkaêshô dregvå daibitâ ashât râreshô nôit speñtãm dôresht ahmâi stôi ârmaitîm naêdâ vohû mazdâ frashtâ mananghâ.
3
atcâ ahmâi varenâi mazdâ nidâtem ashem sûidyâi tkaêshâi râshayenghê druxsh tâ vanghêush sarê izyâi mananghô añtarê vîspêñg dregvatô haxmêñg añtarê mruyê.
4
ýôi dush-xrathwâ aêshemem vareden râmemcâ hvâish hizubîsh fshuyasû afshuyañtô ýaêshãm nôit hvarshtâish vãs duzhvarshtâ tôi daêvêñg dãn ýâ dregvatô daênâ.
5
at hvô mazdâ îzhâcâ âzûitishcâ ýê daênãm vohû sârshtâ mananghâ ârmatôish kascît ashâ huzêñtush tâishcâ vîspâish thwahmî xshathrôi ahurâ.
6
frô vå fraêshyâ mazdâ ashemcâ mrûitê dà ýâ vê xratêush xshmâkahyâ â-mananghâ eresh vîcidyâi ýathâ-î srâvayaêmâ tãm daênãm ýâ xshmâvatô ahurâ.
7
tatcâ vohû mazdâ sraotû mananghâ sraotû ashâ gûshahvâ-tû ahurâ kê airyamâ kê hvaêtush dâtâish anghat ýê verezênâi vanguhîm dât frasastîm.
8
ferashaoshtrâi urvâzishtãm ashahyâ då sarêm tat thwâ mazdâ ýâsâ ahurâ maibyâcâ ýãm vanghâu thwahmî â-xshathrôi ýavôi vîspâi fraêshtånghô ånghâmâ.
9
sraotû sâsnå fshêñghyô suyê tashtô nôit eresh-vacå sarêm didãs dregvâtâ hyat daênå vahishtê ýûjên mîzhdê ashâ ýuxtâ ýâhî dêjâmâspâ.
10
tatcâ mazdâ thwahmî âdãm nipånghê manô vohû urunascâ ashâunãm nemascâ ýâ ârmaitish îzhâcâ mãzâ xshathrâ vazdanghâ avêmîrâ.
11
at dushexshathrêñg dush-shyaothanêñg duzhvacanghô duzhdaênêñg dush-mananghô dregvatô akâish hvarethâish paitî urvãnô paityeiñtî drûjô demânê haithyâ anghen astayô.
12
kat tôi ashâ zbayeñtê avanghô zarathushtrâi kat tôi vohû mananghâ ýê-vê staotâish mazdâ frînâi ahurâ avat ýâsãs hyat vê îshtâ vahishtem!
13
(zôt u râspî,) speñtâ mainyû ... ârmaitî ahurô (2). ashem vohû ... (3). at-mâyavãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

Chapter 15 / Yasna 50.

(zôt,)
1
kat môi urvâ isê cahyâ avanghô kê-môi pasêush kê-mê-nâ-thrâtâ vistô dà anyô ashât thwatcâ mazdâ ahurâ azdâ zûtâ vahishtâatcâ mananghô.
2
kathâ mazdâ rânyô-skeretîm gãm ishasôit ýê-hîm ahmâi vâstravaitîm stôi usyât erezhejîsh ashâ pourushû hvarê pishyasû âkâstêñg mâ nishãsyâ dâthêm dâhvâ.
3
atcît ahmâi mazdâ ashâ anghaitî ýãm hôi xshathrâ vohucâ côisht mananghâ ýê-nâ ashôish aojanghâ varedayaêtâ ýãm nazdishtãm gaêthãm dregvå baxshaitî.
4
at vå ýazâi stavas mazdâ ahurâ hadâ ashâ vahishtâcâ mananghâ xshathrâcâ ýâ îshô stånghat â-paithî âkå aredrêñg demânê garô seraoshânê.
5
ârôi-zî xshmâ mazdâ ashâ ahurâ hyat ýûshmâkâi mãthrânê vaorâzathâ aibî-dereshtâ âvîshyâ avanghâ zastâishtâ ýâ-nå hvâthrê dâyât.
6
ýê mãthrâ vâcem mazdâ baraitî urvathô ashâ nemanghâ zarathushtrô dâtâ xratêush hizvô raithîm stôi mahyâ râzêñg vohû sâhît mananghâ.
7
at vê ýaojâ zevîshtyêñg aurvatô jayâish perethûsh vahmahyâ ýûshmâkahyâ mazdâ ashâ ugrêñg vohû mananghâ ýâish azâthâ mahmâi h'yâtâ avanghê.
8
mat vå padâish ýâ frasrûtâ îzhayå pairijasâi mazdâ ustânazastô at vå ashâ aredrah'yâcâ nemanghâ at vå vanghêush mananghô hunaretâtâ.
9
tâish vå ýasnâish paitî stavas ayenî mazdâ ashâ vanghêush shyaothanâish mananghô ýadâ ashôish mah'yå vasê xshayâ at hudânâush ishayãs gerezdâ h'yêm.
10
at ýâ vareshâ ýâcâ pairî âish shyaothanâ ýâcâ vohû cashmãm arejat mananghâ raocå hvêñg asnãm uxshâ aêurush dà xshmâkâi ashâ vahmâi mazdâ ahurâ.
11
at vê staotâ aojâi mazdâ anghâcâ ýavat ashâ tavâcâ isâicâ dâtâ anghêush aredat vohû mananghâ haithyâvareshtãm hyat vasnâ ferashôtemem!
12
(zôt u râspî,) speñtâ mainyû ... ârmaitî ahurô (2). ashem vohû ... (3). kat-môi-urvãm hâitîm ýazamaide. speñtâ-mainyûm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, speñtâ-mainyêush gâthayå hañdâtâ ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!!


Vohukhshathra Gatha

Chapter 16 / Yasna 51.

(zôt u râspî,) nemô vê gâthå ashaonîsh,
1
vohû xshathrem vairîm bâgem aibî-bairishtem vîdîshemnâish îzhâcît ashâ añtare-caraitî shyaothanâish mazdâ vahishtem tat nê nûcît vareshânê (2). (zôt,)
2
tâ-vê mazdâ paourvîm ahurâ ashâ ýecâ taibyâcâ ârmaitê dôishâ-môi ishtôish xshathrem xshmâkem vohû mananghâ vahmâi dâidî savanghô.
3
â-vê gêushâ hêmyañtû ýôi vê shyaothanâish sâreñtê ahurô ashâ-hizvå uxdhâish vanghêush mananghô ýaêshãm tû pouruyô mazdâ fradaxshtâ apî.
4
kuthrâ ârôish âfseratush kuthrâ merezhdikâ axshtat kuthrâ ýasô h'yên ashem kû speñtâ ârmaitish kuthrâ manô vahishtem kuthrâ thwâ xshathrâ mazdâ.
5
vîspâ-tâ peresãs ýathâ ashât hacâ gãm vîdat vâstryô shyaothanâish ereshvô hãs huxratush nemanghâ ýê dâthaêibyô eresh-ratûm xshayãs ashivå cistâ.
6
ýê vahyô vanghêush dazdê ýascâ hôi vârâi râdat ahurô xshathrâ mazdå at ahmâi akât ashyô dà ýê hôi nôit vîdâitî apêmê anghêush urvaêsê.
7
dâidî-môi ýê gãm tashô apascâ urvaråscâ ameretâtâ haurvâtâ spênishtâ mainyû mazdâ tevîshî utayûitî mananghâ vohû sêñnghê.
8
at zî tôi vaxshyâ mazdâ vîdushê zî-nâ mruyât hyat akôyâ dregvâitê ushtâ ýê ashem dâdrê hvô zî mãthrâ shyâtô ýê vîdushê mravaitî.
9
ýãm xshnûtem rânôibyâ då thwâ âthrâ suxrâ mazdâ ayanghâ xshustâ aibî ahvâhû daxshtem dâvôi râshayenghê dregvañtem savayô ashavanem.
10
at ýê mâ-nâ marexshaitê anyâthâ ahmât mazdâ hvô dâmôish drûjô hunush tâ duzhdå ýôi heñtî maibyô zbayâ ashem vanghuyâ ashî gat tê.
11
kê urvathô spitamâi zarathushtrâi nâ mazdâ kê vâ ashâ âfrashtâ kâ speñtâ ârmaitish kê vâ vanghêush mananghô acistâ magâi ereshvô.
12
nôit tâ-îm xshnâush vaêpyô kevînô peretô zemô zarathushtrem spitâmem hyat ahmî urûraost ashtô hyat hôi îm caratascâ aodereshcâ zôishenû vâzâ.
13
tâ dregvatô maredaitî daênâ erezâush haithîm ýehyâ urvâ xraodaitî cinvatô peretå âkå h'âish shyaothanâish hizvascâ ashahyâ nãsvå pathô.
14
nôit urvâtâ dâtôibyascâ karapanô vâstrât arêm gavôi ârôish âsêñdâ hvâish shyaothanâishcâ sêñghâishcâ ýê-îsh sêñghô apêmem drûjô demânê âdât.
15
hyat mîzhdem zarathushtrô magavabyô côisht parâ garô demânê ahurô mazdå jasat pouruyô tâ vê vohû mananghâ ashâicâ savâish civîshî.
16
tãm kavâ vîshtâspô magahyâ xshathrâ nãsat vanghêush padebîsh mananghô ýãm cistîm ashâ mañtâ speñtô mazdå ahurô athâ-nê sazdyâi ushtâ.
17
berexdhãm môi ferashaoshtrô hvô-gvô daêdôisht kehrpêm daênayâi vanghuyâi ýãm hôi ishyãm dâtû xshayãs mazdå ahurô ashahyâ âzhdyâi gerezdîm.
18
tãm cistîm dêjâmâspô hvô-gvô ishtôish hvarenå ashâ vereñtê tat xshathrem mananghô vanguhîsh vîdô tat môi dâidî ahurâ hyat mazdâ rapên tavâ.
19
hvô tat nâ maidyôi-månghâ spitamâ ahmâi dazdê daênayâ vaêdemnô ýê ahûm ishasãs aibî mazdå dâtâ mraot gayehyâ shyaothanâish vahyô.
20
tat vê-nê hazaoshånghô vîspånghô daidyâi savô ashem vohû mananghâ uxdhâ ýâish ârmaitish ýazemnånghô nemanghâ mazdå rafedhrem cagedô.
21
ârmatôish nâ speñtô hvô cistî uxdhâish shyaothanâ daênâ ashem spênvat vohû xshathrem mananghâ mazdå dadât ahurô têm vanguhîm ýâsâ ashîm.
22
ýehyâ môi ashât hacâ vahishtem ýesnê paitî vaêdâ mazdå ahurô ýôi ångharecâ heñticâ tã ýazâi hvâish nâmênîsh pairicâ jasâi vañtâ!
23
(zôt u râspî,) vohû xshathrem vairîm ... vareshânê (2). ashem vohû ... (3). vohuxshathrãm hâitîm ýazamaide. vohuxshathrãm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, vohuxshathrayå gâthayå hañdâtâ ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!!

Vahishtoishti Gatha

Chapter 17 / Yasna 53.

(zôt u râspî,) nemô vê gâthå ashaonîsh,
1
vahishtâ îshtish srâvî zarathushtrahê dà spitâmahyâ ýezî hôi dât âyaptâ ashât hacâ ahurô mazdå ýavôi vîspâi â hvanghevîm ýaêcâ hôi daben sasheñcâ daênayå vanghuyå uxdhâ shyaothanâcâ (2). (zôt,)
2
atcâ hôi scañtû mananghâ uxdhâish shyaothanâishcâ xshnûm mazdå vahmâi â fraoret ýasnãscâ kavacâ vîshtâspô zarathushtrish spitâmô ferashaoshtrascâ dånghô erezûsh pathô ýãm daênãm ahurô saoshyañtô dadât.
3
têmcâ-tû pourucistâ haêcat- aspânâ spitâmî ýezivî dugedrãm zarathushtrahê vanghêush paityâstêm mananghô ashahyâ mazdåscâ taibyô dât sarem athâ hêm ferashvâ thwâ xrathwâ spênishtâ ârmatôish hudânvareshvâ.
4
têm zî vê speredânî varânî ýâ fedhrôi vîdât paithyaêcâ vâstryaêibyô atcâ hvaêtaovê ashâunî ashavabyô mananghô vanghêush hvênvat hanghush mêm bêedush mazdå dadât ahurô daênayâi vanghuyâi ýavôi vîspâi â.
5
sâhvênî vazyamnâbyô kainibyô mraomî xshmaibyâcâ vademnô mêñcâ-î mãzdazdûm vaêdôdûm daênâbîsh abyascâ ahûm ýê vanghêush mananghô ashâ vê anyô ainîm vîvêñghatû tat zî hôi hushênem anghat.
6
ithâ-î haithyâ narô athâ jênayô drûjô hacâ râthemô ýême spashuthâ frâidîm drûjô âyesê hôish pithâ tanvô parâ vayû-beredubyô dush-hvarethêm nãsat hvâthrem dregvôdebyô dêjît-aretaêibyô anâish â manahîm ahûm mereñgeduyê.
7
atcâ vê mîzhdem anghat ahyâ magahyâ ýavat âzhush zarazdishtô bûnôi haxtayå paracâ mraocãs aorâcâ ýathrâ mainyush dregvatô anãsat parâ ivîzayathâ magêm têm at vê vayôi anghaitî apêmem vacô.
8
anâish â duzhvareshnanghô dafshnyâ hêñtû zah'yâcâ vîspånghô xraoseñtãm upâ huxshathrâish jênerãm xrûnerãmcâ râmãmcâ âish dadâtû shyeitibyô vîzhibyô îratû îsh dvafshô hvô derezâ merethyâush mazishtô moshucâ astû. (zôt u râspî,)
9
duzhvarenâish vaêshô râstî tôi narepîsh rajîsh aêshasâ dêjît-aretâ peshô-tanvô, kû ashavâ ahurô ýê îsh jyâtêush hêmithyât vasê-itôishcâ tat mazdâ tavâ xshathrem ýâ erezhejyôi dâhî drigaovê vahyô (3)!
10
(zôt u râspî,) vahishtâ îshtish srâvî zarathushtrahê ... uxdhâ shyaothanâcâ (2). ashem vohû ... (3). vahishtôishtîm hâitîm ýazamaide. vahishtôishtîm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, vahishtôishtôish gâthayå hañdâtâ ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!!

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.