Back
The Songs of Zarathustra
in the original Avestan

Chapter 1 / Yasna 28.

ýânîm manô ýânîm vacô ýânîm shyaothnem ashaonô zarathushtrahe, ferâ ameshâ speñtâ gâthå gêurvâin! nemô vê gâthå ashaonîsh,


1
ahyâ ýâsâ nemanghâ ustânazastô rafedhrahyâ manyêush mazdâ pourvîm speñtahyâ ashâ vîspêñg shyaothanâ vanghêush xratûm mananghô ýâ xshnevîshâ gêushcâ urvânem (x2).
2
ýê vå mazdâ ahurâ pairî-jasâi vohû mananghâ maibyô dâvôi ahvå astvatascâ hyatcâ mananghô âyaptâ ashât hacâ ýâish rapañtô daidît hvâthrê.
3
ýê vå ashâ ufyânî manascâ vohû apaourvîm mazdãmcâ ahurem ýaêibyô xshathremcâ akhzhaonvamnem varedaitî ârmaitish â-môi rafedhrâi zavêñg jasatâ.
4
ýê urvânem mêñ gairê vohû dadê hathrâ mananghâ ashîshcâ shyaothananãm vîdush mazdå ahurahyâ ýavat isâi tavâcâ avat xsâi aêshê ashahyâ.
5
ashâ kat thwâ daresânî manascâ vohû vaêdemnô gâtûmcâ ahurâi sevîshtâi seraoshem mazdâi anâ mãthrâ mazishtem vâurôimaidî xrafstrâ hizvâ.
6
vohû gaidî mananghâ dâidî ashâ- då daregâyû ereshvâish tû uxdhâish mazdâ zarathushtrâi aojôñghvat rafenô ahmaibyâcâ ahurâ ýâ daibishvatô dvaêshå taurvayâmâ.
7
dâidî ashâ tãm ashîm vanghêush âyaptâ mananghô dâidî tû ârmaitê vîshtâspâi îshem maibyâcâ dåstû mazdâ xshayâcâ ýâ vê mãthrâ srevîm ârâdå.
8
vahishtem thwâ vahishtâ ýêm ashâ vahishtâ hazaoshem ahurem ýâsâ vâunush narôi ferashaoshtrâi maibyâcâ ýaêibyascâ ît rånghanghôi vîspâi ýavê vanghêush mananghô.
9
anâish vå nôit ahurâ mazdâ ashemcâ ýânâish zaranaêmâ manascâ hyat vahishtem ýôi vê ýôithemâ dasemê stûtãm, ýûzhêm zevîshtyånghô îshô xshathremcâ savanghãm.
10
at ýêñg ashâatcâ vôistâ vanghêushcâ dâthêñg mananghô erethwêñg mazdâ ahurâ aêibyô perenâ âpanâish kâmem, at vê xshmaibyâ asûnâ vaêdâ hvaraithyâ vaiñtyâ sravå.
11
ýê âish ashem nipånghê manascâ vohû ýavaêtâitê tvêm mazdâ ahurâ frô-mâ sîshâ thwahmât vaocanghê manyêush hacâ thwâ êeånghâ ýâish â anghush pouruyô bavat!ahyâ ýâsâ nemanghâ ustânazastô rafedhrahyâ manyêush mazdâ pourvîm speñtahyâ ashâ vîspêñg shyaothanâ vanghêush xratûm mananghô ýâ xshnevîshâ gêushcâ urvânem (x2).

ýathâ ahû vairyô
athâ ratush ashâtcît hacâ
vanghêush dazdâ mananghô
shyaothananãm anghêush mazdâi
xshathremcâ ahurâi â
ýim drigubyô dadat vâstârem!! (x4)

ashem vohû vahishtem astî
ushtâ astî ushtâ ahmâi
hyat ashâi vahishtâi ashem. (x3)

ahyâsãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide!!